Ljiljana Šop

Fondacija „Ars Longa” za očuvanje lepih umetnosti dodelila je nagradu “Dimitrije Mitrinović” za 2013. godinu Ljiljani Šop.

Žiri koji je doneo ovu odluku radio je u sastavu Vasilije Domazet (predsednik), Radivoj Šajtinac i Uglješa Rajčević .

Ljiljana Šop, diplomirani filolog. Od 1976. go­di­ne bi­la ured­nik u „Knji­žev­nim no­vi­na­ma”, a od 1994. go­di­ne glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik iz­da­vač­ke de­lat­no­sti u „Srp­skoj re­či” i ured­nik po­je­di­nač­nih iz­da­nja u mno­gim iz­da­vač­kim ku­ća­ma ši­rom ze­mlje. Od 1974. ob­ja­vlju­je u knji­žev­nim li­sto­vi­ma i ča­so­pi­si­ma ma­hom knji­žev­nu kri­ti­ku, ese­je, pu­to­pi­se, ko­lum­ne…  Ljiljana Šop već više od četiri decenije spada u grupu najznačajnijih i najuvaženijih srpskih književnih kritičara i esejista. Autor je šest knji­ga i vi­še od hi­lja­du bi­bli­o­graf­skih je­di­ni­ca u pe­ri­o­di­ci…

U Beogradu, 12. 2. 2014.